معنی کلمه عباس آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
عباس آباد. [ع َب ْ با ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان کوه پنج بخش مرکزی شهرستان سیرجان . واقع در 100هزارگزی شمال خاروی سعیدآباد به سر راه مالرو خانه سرخ به گود احمر. 30 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).