معنی کلمه ذقذاق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذقذاق . [ ذَ ] (ع ص ) تیززبان زودگوی که در آن شتاب زدگی باشد. و بعضی گویند ذفذاف بدو فاء موحده باشد.