معنی کلمه ثلج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثلج . [ ث َ ] (اِخ ) بنوثلج ؛ قبیله ای است .