معنی کلمه جنید مری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جنید مری .[ ج ُ ن َ دِ م ُرْ ری ] (اِخ ) ابن عبدالرحمان بن عمروبن حارث دمشقی . امیر خراسان در زمان هشام بن عبدالملک بود و بسال 116 هَ . ق . درگذشت . (الاعلام زرکلی ج 1 ص 195). و رجوع به حبیب السیر چ قدیم ج 1 ص 261، 262 شود.