معنی کلمه شهرک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شهرک . [ ش َ رَ ] (اِخ ) نام محلی است یک فرسخ و نیم جنوبی وشتک در فارس . (ازفارسنامه ٔ ناصری ). نام دیهی از دیههای فارس که تا شیراز سی فرسنگ فاصله دارد. (از نزهةالقلوب ص 185).