معنی کلمه حسین لاجوردی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسین لاجوردی . [ ح ُ س َ ن ِ وَ ] (اِخ ) ابن محمدرضی بن حسین بن حسن بن مظفر لاژوردی کاشانی فقیه مفسر. متولد درکاشان 1215 هَ . ق . 1800/ م . و متوفی در 1285 هَ . ق . 1868/ م . «تفسیر قرآن » و «تقلیدیة» و جز آنها دارد. (معجم المؤلفین از اعلام الشیعه ٔ قرن سیزدهم هجری ص 392) (اعیان الشیعه ج 27 ص 163) (ذریعه ج 4 ص 272).