معنی کلمه قاسم سنگ دانگ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاسم سنگ دانگ . [ س ِ م ِ س َ دا ن َ ] (اِخ ) رجوع به قاسم بن محمدبن قاسم شود.