معنی کلمه روز بی فردا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
روز بی فردا. [ زِ ف َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) کنایه از قیامت . (یادداشت مؤلف ) : دل تو جفت طرب باد وز تعب شده فرد تو در نشاط و طرب تا بروز بی فردا. سوزنی .