معنی کلمه ثلثی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثلثی . [ ث ُ ] (ص نسبی ) خط ثلثی ؛ خطی که حروف آن درشت باشد.