معنی کلمه ذئب ابن جحن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذئب ابن جحن . [ ] (اِخ ) (آل ِ...) یا ذئب ابن حجن . این نام در شعری منسوب بعبد المسیح خواهرزاده ٔ سطیح آمده است : اتاک شیخ الحی ّ من آل سنن و امه من آل ذئب بن جحن . (مجمل التواریخ والقصص ص 236).