معنی کلمه راشد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
راشد. [ ش ِ ] (اِخ ) صنعانی . ابن داود مکنی به ابوالمهلب از محدثان و جزء تابعیان بود. رجوع به ابوالمهلب در همین لغت نامه شود.