معنی کلمه حاریار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حاریار. [ حارْرُ یارر ] (ع اِ مرکب ، از اتباع ) از اتباع است . (مهذب الاسماء). یَرّه بمعنی آتش است .