معنی کلمه جنوباً در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جنوباً. [ ج َ بَن ْ ] (ع ق ) حد جنوبی . بسمت جنوب . (ناظم الاطباء).