معنی کلمه رودی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رودی . (اِخ )حسن بن مظفربن ابراهیم رازی رودی مکنی به ابوعلی از روات است و از ابی سهل موسی بن نصر رازی روایت دارد و ابوبکربن مقری از وی روایت کند. (از لباب الانساب ).