معنی کلمه قاسم سرقسطی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاسم سرقسطی .[ س ِ م ِ س َ رَ ق ُ ] (اِخ ) رجوع به قاسم عوفی شود.