معنی کلمه ذفوف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذفوف . [ ذَ ] (ع ص ) تیز. سبک . تند.

(اِخ ) نام اسب نعمان بن منذر.