معنی کلمه قلوسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلوسی . [ ق َ سی ی ] (اِخ ) یعقوب بن مسددبن یعقوب نوه ٔ یعقوب بن اسحاق ، مکنی به ابویوسف . از راویان است . وی از کتاب جد خود و از ابویعلی موصلی روایت کند و از او ابوحفص بن شاهین روایت دارد. (از انساب سمعانی ) (لباب الانساب ).