معنی کلمه گچ سازی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گچ سازی . [ گ َ ] (حامص مرکب ) عمل گچ ساختن .