معنی کلمه قلوجی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلوجی . [ ق َل ْ لو جی ی ] (اِخ ) جمیل پدرعباس همدانی ، مکنی به ابوزید. از راویان است . وی از عمربن خطاب روایت کند و مجهول است . (از انساب سمعانی ) (لباب الانساب ).