معنی کلمه ذفکر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذفکر. [ ذَ ک َ ] (ع اِ) تخم کرفس کوهی است و آن را به یونانی فطراسالیون نامند.