معنی کلمه شهران گراز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شهران گراز. [ ش َ گ ُ ] (اِخ ) نام بهادر و یا پهلوانی ایرانی . (ناظم الاطباء). نام یک ایرانی معروف که اهل استخر و معاصر با خسروپرویز و خلف او بوده است . (فهرست ولف ) : شب تیره هرمزد شهران گراز سخنها همی گفت چندان به راز. فردوسی .