معنی کلمه کله نهادن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کله نهادن . [ ک ُ ل َه ْ ن ِ / ن َ دَ ] (مص مرکب ) کلاه نهادن . (فرهنگ فارسی معین ) : کله با همتت بنهاده گردون کمر در خدمتت بربسته جوزا. انوری . و رجوع به کلاه نهادن شود.

تاج گذاشتن بر سر کسی : فریدون نهاد این کله بر سرم که بر کین ایرج زمین بسپرم . فردوسی .