معنی کلمه دلامزالبهلول در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دلامزالبهلول . [ دُم ِ زُل ْ ب ُ ] (اِخ ) یکی از فصحای عرب بود از اوست : کتاب النوادر و المصادر. (از الفهرست ابن الندیم ).