معنی کلمه ذفف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذفف . [ ذُ ف ُ ] (ع اِ) ج ِ ذِفاف .