معنی کلمه ضافط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضافط. [ ف ِ ] (ع ص ) مسافر سفر دور و دراز.

شتر بارکش .

آنکه متاع را از شهری بشهری برد برای فروختن . (منتهی الارب ).