معنی کلمه قاسم ذوالقدر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاسم ذوالقدر. [ س ِ م ِ ذُل ْ ق َ ] (اِخ ) رجوع به قاسم ساروقیلان شود.