معنی کلمه شهر فیروز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شهر فیروز. [ ش َ رِ فی ](اِخ ) قزوینی نویسد: نسا را «شهر فیروز» نامند بمناسبت اینکه گویند فیروز پادشاه قدیم ایران آنرا ساخته است . (ترجمه ٔ سرزمینهای خلافت شرقی لسترنج ص 420).