معنی کلمه رودخیز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رودخیز. (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان اندوهجرد بخش شهداد از شهرستان کرمان واقع در30هزارگزی جنوب شهداد و در سر راه فرعی گوک به شهداد. دارای 5 تن سکنه است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).