معنی کلمه مازیارج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مازیارج . [ رَ ] (معرب ، اِ) معرب مازیاره . مازیاری نوعی از حلوا. (زمخشری ، یادداشت به خط مرحوم دهخدا).