معنی کلمه رودخانه ستاد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رودخانه ستاد. [ ن َ / ن ِ س ِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از بخش بزمان شهرستان ایرانشهر واقع در 8هزارگزی جنوب بزمان و 6هزارگزی باختر راه مالرو ایرانشهر به بزمان . دارای 50 تن سکنه است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).