معنی کلمه جنرال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جنرال . [ ج ِ ن ِ ] (انگلیسی ، اِ) تلفظ انگلیسی ژنرال . (فرهنگ فارسی معین ). رجوع به ژنرال شود.