معنی کلمه جندروذ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جندروذ. [ ] (اِخ ) شهرکی است خرد [ از هندوستان ] بنزدیکی مولتان . (حدود العالم ). و رجوع به جندروز شود.