معنی کلمه طاویق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طاویق . (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان گاوکان بخش جبال بارز شهرستان جیرفت در 105هزارگزی جنوب خاوری مسکون و 100هزارگزی شمال راه مالرو کروک به سبزواران ، با 8 تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 8).