معنی کلمه قاسم خوارزمی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاسم خوارزمی . [ س ِ م ِ خوا / خا رَ ](اِخ ) رجوع به قاسم بن حسین و قاسم صدرالافاضل شود.