معنی کلمه ثلبة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثلبة. [ ث ِ ب َ ] (ع ص ،اِ) تأنیث ثلب . ناقه ٔ پیر دندان و موی فروریخته .