معنی کلمه ذفر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذفر. [ ذُ ] (ع ص ، اِ) ج ِ اَذفَر و ذفراء.