معنی کلمه ثلب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثلب . [ ث ُ ] (ع اِ) ج ِ ثلوب .