معنی کلمه خطیرالملک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خطیرالملک . [ خ َ رُل ْ م ُ ] (اِخ ) یزدی . رجوع به ابومنصور خطیرالملک میبدی شود.