معنی کلمه رود شور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رود شور. [ دِ ] (اِخ ) محلی است . در 59هزارگزی تهران میان شهر و پرندک و آنجا ایستگاه راه آهن است .