معنی کلمه تصدیقنامه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تصدیقنامه . [ ت َ م َ / م ِ ] (اِ مرکب ) گواهی نامه ٔ تعلیم در دروس ابتدائی و متوسطه . (یادداشت مرحوم دهخدا).