معنی کلمه قلفة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلفة. [ ق َ ف َ ] (ع اِ) آوندهای بحرانی پر از خرما و جز آن . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).