معنی کلمه دل انگیز گشتن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
دل انگیز گشتن . [ دِ اَ گ َ ت َ ] (مص مرکب ) دل انگیز شدن . دلفریب گشتن .

انگیزنده ٔ دل شدن : مرغ دل انگیز گشت باد سمن بیز گشت بلبل شب خیز گشت کبک گلو برگشاد. منوچهری .