معنی کلمه حسین خاقانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسین خاقانی . [ ح ُ س َ ن ِ ] (اِخ ) ابن عباس بن محمدعلی بن سالم نجفی فقیه . شرایع را شرح کرده و مؤلفات دیگر نیز دارد وی پیش از 1300 هَ . ق . 1883/ م . درگذشت . (اعلام الشیعةٔ قرن سیزدهم هجری ص 396) (معجم المؤلفین ).