معنی کلمه گارس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گارس . (اِ) قسمی جامه . قسمی پارچه ٔ سخت لطیف (در تداول عامه ). رجوع به گاز شود.