معنی کلمه ضفیز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضفیز. [ ض َ ] (ع ص ) سطبر.

کبیده ٔ جو. (منتهی الارب ).