معنی کلمه ذفاف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذفاف . [ ذُ ] (ع ص ) زود. سبک . بشتاب .

زهر کشنده .

خفاف ٌ ذفاف ؛ سبک ، زود، یا از اتباع است .