معنی کلمه قلعه نو فرهادگرد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قلعه نو فرهادگرد. [ ق َ ع َ ن ُ ف َ گ ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد، واقع در 15هزارگزی شمال باختری فریمان و یکهزارگزی باختر شوسه ٔ فریمان و یکهزارگزی باختر شوسه ٔ فریمان به مشهد. موقع جغرافیائی آن جلگه و هوای آن معتدل است . سکنه ٔ آن 533 تن است . آب آن از قنات و چشمه و محصول آن غلات و میوه جات و بنشن و شغل اهالی زراعت است . راه اتومبیل رو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).