معنی کلمه قاسم جرجانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاسم جرجانی . [ س ِ م ِ ج ُ ] (اِخ ) رجوع به قاسم نجفی شود.