معنی کلمه ثلاجی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثلاجی . [ ث ُ جی ی ] (ع ص ) نصل ثُلاجی ، پیکان بسیار سپید.