معنی کلمه سمذ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سمذ. [ س ِ] (اِ) نوعی نان سفید است که خواص بکار برند. (لباب الالباب ) (لباب الانساب ). رجوع به سمید و سمیذ شود.